Pobierz raport

Dla naszej planety

Cel Nestlé – podnoszenie jakości życia i dążenie do lepszej przyszłości – realizujemy również przez działania związane ze środowiskiem naturalnym. Mamy świadomość jak kluczowy jest nasz wpływ na planetę. Dbamy o to, by zminimalizować wpływ na środowisko zarówno podczas pozyskiwania naszych surowców, jak i opakowań pozostających po naszych produktach.

Przywiązujemy ogromną wagę do jakości naszych dostaw, jak i pracy samych dostawców. Chcemy by lokalni dostawcy mogli doskonalić i rozwijać swoje przedsiębiorstwa dzięki współpracy z Nestlé w Polsce. Dbamy o zasoby wodne – poprzez minimalizację zużycia wody na tonę produktu w naszych zakładach produkcyjnych.

Przy projektowaniu opakowań stosujemy zasadę redukcji u źródła. Zakłada ona minimalizowanie negatywnego wpływu wywieranego przez opakowanie na środowisko naturalne, zapewniając jednocześnie najwyższy poziom bezpieczeństwa i jakości pakowanego wyrobu.

Rozwój obszarów wiejskich

Chcemy, aby współpraca z Nestlé przyczyniała się do rozwoju obszarów wiejskich, a jednocześnie wspierała odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów. Od 2012 roku badamy zrównoważenie procesu produkcji u rolników współpracujących z Nestlé.

Metodologia badania opiera się na zbadaniu aktywności gospodarstwa w obszarach ekologicznym, ekonomicznym i socjalnym. I jest rozpoznawalna przez ośrodki uniwersyteckie w Polsce i zagranicą.

W 2015 roku przeprowadziliśmy badanie pięciu sadów dostarczających jabłka do naszego zakładu w Rzeszowie. Współpraca z sadownikami pozwoliła na przygotowanie planów optymalizacji nawożenia i redukcji stosowanych środków ochrony. Zarekomendowaliśmy również wdrożenie ewidencji wody używanej do oprysków oraz poprawę w zarządzaniu energią, m.in. poprzez wymianę żarówek halogenowych na LED, inwestycje w panele słoneczne czy opryski i nawożenie z wyższym PTO (wyższe obroty wałka przekaźnika mocy).

Co roku kontrolujemy wszystkie współpracujące z nami gospodarstwa pod kątem zarządzania środkami ochrony roślin. Ponadto w latach 2014–2016 corocznie organizowaliśmy dla wszystkich gospodarstw szkolenia dotyczące optymalizacji stosowania środków ochrony i nawożenia upraw warzyw i owoców przy udziale Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz pracowników Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach.

Zero odpadów

W 2013 roku Nestlé zobowiązało się do realizacji programu „Zero odpadów”. Zgodnie z jego założeniami strategia firmy w zakresie gospodarki odpadami koncentruje się na zapobieganiu ich powstawaniu w fabrykach m.in. przez optymalizację procesów.

W celu realizacji programu „Zero odpadów” w Polsce wprowadziliśmy w swoich zakładach m.in. nowe standardy operacyjne oraz wizualizację pożądanych zachowań z zakresu ochrony środowiska, jakości i BHP. Ponadto wszystkie urządzenia i systemy w fabrykach są regularnie poddawane przeglądom w celu eliminacji potencjalnych awarii, a tym samym niedopuszczenia do powstania odpadów. Przeprowadzane są też audyty u dostawców surowców i opakowań, których celem jest weryfikacja zgodności towarów ze specyfikacją. W ten sposób firma zapobiega generowaniu odpadów w postaci produktów o niewłaściwych cechach.

Powstałe odpady są przekazywane przede wszystkim do recyklingu lub odzysku, np. stłuczka szklana do huty szkła. Ponadto osoby zatrudnione w fabrykach przechodzą obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony środowiska, by poznać zasady gospodarowania odpadami, w tym ich selekcji u źródła, czyli już w miejscu wykonywania przez nich pracy.

Przykładem mogą być nasze wszystkie fabryki, w których obecnie 100 proc. odpadów trafia do odzysku – recyklingu, kompostowania, procesu biogazowania, regeneracji, wykorzystania jako paliwo lub inny środek wytwarzania energii.

W latach 2015–2016 zachęcaliśmy pracowników do segregowania odpadów również przez kampanie informacyjne, które przeprowadziliśmy we wszystkich naszych zakładach.

Mapowanie zużycia wody

Nestlé zobowiązało się do redukcji zużycia wody w przeliczeniu na tonę wyrobu gotowego o 35 proc. do 2020 roku w stosunku do zużycia z 2010 roku.

Zadanie to jest wykonywane dzięki realizacji różnego rodzaju projektów oszczędnościowych, stosowaniu zamkniętego obiegu wody, wdrażaniu procesów odzysku wody oraz prowadzeniu działań uświadamiających wśród pracowników. Nieodzownym elementem naszych wysiłków zmierzających do redukcji zużycia wody jest szczegółowy monitoring jej konsumpcji, aby zidentyfikować największych konsumentów i dla nich opracowywać projekty oszczędnościowe. Podczas cyklicznych spotkań weryfikujemy harmonogram działań i stopień realizacji założeń. W ciągu ostatnich sześciu lat tylko w naszych czterech zakładach w Rzeszowie, Kaliszu, Kargowej i Namysłowie zredukowaliśmy zużycie wody na tonę produkcji o 22 proc. Na kolejne lata postawiliśmy sobie za cel dalsze ograniczanie zużycia wody, aby wypełnić zobowiązanie Nestlé.

Nasze przykłady mapowania zużycia wody:

  1. Instalacja liczników w fabrykach – dla poszczególnych linii produkcyjnych, maszyn i procesów montowane są oddzielne urządzenia
  2. Codzienne odczyty z liczników i wprowadzanie danych do bazy
  3. Identyfikacja miejsc, w których istnieją możliwości wdrażania projektów oszczędnościowych
  4. Oszacowanie oszczędności i kosztów
  5. Opracowanie projektu
  6. Akceptacja
  7. Realizacja – wdrożenie projektu
  8. Monitoring oszczędności
zagłosuj na raport

Wspieraj nasze działania i oddaj głos na Raport Nestlé w Konkursie Raporty Społeczne 2017

zagłosuj